• دومین سمینار تکنولوژی راکتور
 • کارگاه آموزشی کد GEANT4
 • کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی محسابات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور با استفاده از کد MCNP
 • کارگاه آشنایی با کد MCNPX
 • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره اول)
 • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره دوم)
 • کارگاه آموزشی COMSOL
 • کارگاه آموزشی CST Studio
 • دومین سمینار تکنولوژی راکتور
 • کارگاه آموزشی کد GEANT4
 • کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی محسابات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور با استفاده از کد MCNP
 • کارگاه آشکارسازهای سوسوزن
 • کارگاه آموزشی آشنایی با کد مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP
 • کارگاه آشنایی با مبانی محاسبات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور
 • کارگاه آشنایی با کد MCNPX
 • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره اول)
 • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره دوم)
 

صفحه اصلی انجمن هسته ای ايران