• کارگردانی و فیزیک راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
  • کارگاه آموزشی شبیه سازی راکتورUTRS-1(مرحله دوم)
  • کارگاه آموزشی مقدماتی آشنایی با مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP
  • کارگردانی و فیزیک راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
 

صفحه اصلی انجمن هسته ای ايران